‘സ്വകാര്യ ഇടനാഴി’: യുഎഇ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക ചെക്ക്-ഇൻ, ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകൾ

വാർഷിക ഇസ്‌ലാമിക തീർത്ഥാടനത്തിനായി ദുബായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക സ്വകാര്യ … Continue reading ‘സ്വകാര്യ ഇടനാഴി’: യുഎഇ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക ചെക്ക്-ഇൻ, ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകൾ