ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നവ ഏതൊരു ഭാഷയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

ബധിരരും, കേൾവിക്കുറവുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും … Continue reading ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നവ ഏതൊരു ഭാഷയിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ