യുഎഇ: മന്ത്രവാദം നടത്തിയതിന് ഏഴ് പേർക്ക് തടവും 50,000 ദിർഹം പിഴയും

യുഎഇയിൽ ദുർമന്ത്രവാദം നടത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഏഴ് പേർക്ക് ആറ് മാസം … Continue reading യുഎഇ: മന്ത്രവാദം നടത്തിയതിന് ഏഴ് പേർക്ക് തടവും 50,000 ദിർഹം പിഴയും