ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 3200 പ്ലോട്ടുകൾ പൗരന്മാർക്കായി നൽകി ദുബായ്

ദുബായിലെ പൗരന്മാർക്കായി 3200 ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ അനുവദിച്ചു. ദുബായി കിരീടവകാശിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ … Continue reading ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 3200 പ്ലോട്ടുകൾ പൗരന്മാർക്കായി നൽകി ദുബായ്