ബയോ മെട്രിക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കുവൈത്തിലെ മാളുകളിൽ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി : ബയോ മെട്രിക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൗരന്മാർക്കും, ഗൾഫ് … Continue reading ബയോ മെട്രിക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കുവൈത്തിലെ മാളുകളിൽ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരുന്നു